Психология

Сынып жетекшілеріні? ?леуметтік педагог ж?не психологпен ынтыма?тасты?ы

Скачать работу
  • ID: 138207
  • Рейтинг:
  • Дата создания: 07.11.2014
  • Количество просмотров: 452
Сынып жетекшілеріні? ?леуметтік педагог ж?не психологпен ынтыма?тасты?ы Бала т?рбиесіні? негізі - б?л оны? отбасы. Сонымен ?атар, екіншісі анасындай к?рінетін - сынып жетекшісі. Сынып жетекшісіне ?осымша к?мекші ретінде ?азіргі кезде ?леуметтік педагог пен психолог болып табылады. Осы ша?ын ?леуметтік топ - бала ?шін ?мір мектебі.. О?ан «Балалар ???ы?ы туралы Конвенция» (1995), ?аза?стан Республикасыны? «Білім туралы за?ы» (1999), ?аза?стан Республикасыны? «Балаларды? ???ы?ы туралы за?ы» (2002), «?аза?стан Республикасыны? 2015 жыл?а дейінгі білім беруді дамыту т?жырымдамасы» (2004) сия?ты ??жаттар д?лел бола алады [1,2,3,4]. 2004 жылы а?пан айында ?кіметтен ?олдау тап?ан «Білім т?жырымдамасы» ?здіксіз білім беру ж?йесіні? ал?аш?ы сатысы балаба?шадан бастап, мектеп ая?та?ан?а дейінгі балаларды о?ыту, т?рбиелеу м?селесін жоспарлы т?рде шешіп, отбасына педагогикалы? к?мек беруді ма?сат етеді. Ал сынып жетекшісі мен ?леуметтік педагог ж?не мектеп психологыны? ?рдайым ынтыма?тасты?та болуы оларды? ?о?ам алдында о?ушыларды? т?лім-т?рбиесі ?шін жауапкершілігін арттырады. Сонды?тан да баланы жа?ымды ортада т?рбиелеу мен о?ыту ?азіргі та?да?ы е? ?зекті м?селелерді? бірі болып табылады. Білім за?ыны? 49- шы бабында ата-аналар мен ?зге де за?ды ?кілдер «баланы? тілегін, жеке бейімділігі мен ерекшеліктерін ескере отырып білім беру ?йымын та?дау?а, ата-аналар комитеттері ар?ылы білім беру ?йымдарын бас?ару органдарыны? ж?мысына ?атысу?а, білім беру ?йымдарынан ?з балаларыны? ?лгеріміне, мінез-??л?ына ж?не о?у жа?дайларына ?атысты а?парат алу?а, ?з балаларын о?ыту мен т?рбиелеу м?селелері ж?нінде психологиялы?-педагогикалы? консультациялы? к?мек алу?а ???ы?ы бар» ж?не олар «балалар?а ?мірі мен о?уы ?шін салауатты ж?не ?ауіпсіз жа?дайлар жасау?а, оларды? ой-?рісі мен дене к?шін дамытуды, имандылы? т?р?ысынан ?алыптасуын ?амтамасыз етуге, балаларды о?ыту мен т?рбиелеуде білім беру ?йымдарына ж?рдем к?рсетуге, балаларды? о?у орнында?ы саба??а баруын ?амтамасыз етуге міндетті», - деп [2, 7 б.] жазылып, жас ?рпа??а т?рбие, білім беру ?дерісінде ?атысушы субъект ретінде ата-аналар?а,сынып жетекшілері мен ?леуметтік педагог ж?не мектеп психологына ?лкен жауапкершілік ж?ктеген. Б?л н?с?ау о?ушыларды? білім, т?рбие сапасын арттыруда?ы мектеп пен отбасы ынтыма?тасты?ыны? ?ажеттігінен ашып к?рсетеді. ?азіргі кездегі жас?спірімдерді? арасында?ы ?ылмысты? к?беюі, жастарды? наша?орлы?ы, адамзатты? басынан т?ніп т?р?ан ?р т?рлі дертті? ?анат жаюы, б?кіл ?лемді ала?датып отыр. Баланы? негізгі т?рбиешісі-?зіні? туып ?скен ортасы, ата-анасы,мектеп. Баланы? д?рыс азамат болып ?суі немесе ?ате жол?а т?суі к?бінесе ?лкендерге байланысты. «Баланы-жастан…» деген с?зді? мазм?ны ?те тере?. Себебі, есейіп кеткен со? баласыны? теріс мінезін, ?алыптас?ан ?ате к?з?арасын ?згерту ?те ?иын. Жас?спірімдерді? білім алуында, т?рбиесіні? д?рыс ?алыптасуында мектеп ?абыр?асында алып жат?ан т?рбиесінде сынып жетекшісі мен ?леуметтік педагог ж?не психологты? ты?ыз ?арым-?атынаста болуы ?ажетті жа?дай болып отыр.


Поделиться Поделиться Твитнуть Поделиться Поделиться
Постоянная ссылка на данную работу

Похожие работы

Возврат к списку

Об авторе

Автор:педагог - психолог КГУ "Общеобразовательная средняя школа им.М.Габдуллина" Казахстан,Акмолинская область,сЗеренда
Получить сертификат
для этой работы — 98 руб.
 
Unable to add recipient : Invalid response code received from server